ආර්ථිකය සහ නිදහස ගැන තවත් තොරතුරු

රචනාව ලිවීමේදී ඔබෙගේම ගවේෂණ කරන්න. ඒ සඳහා Google පරිහරණය කරන්න.  එහි "Economic Freedom" වදන යොදා එන දෑ හැකි තාක්  අධ්‍යනය කරන්න. මෙතන ශ්‍රී ලංකාවේ නම් දරු බ්ලොග් කරුවෙක් වන සහ නිර්බාධ ආර්ථිකය ගැන ලියන විචාරිකාවක් ද වන අරුණි ශපිරෝ විසින් පරිවර්තනය කර ඇති වටිනා ග්‍රන්ථ කෙහිපයක් කියවිය හැක.  

Adam Smith's Wealth of Nations and Theory of Moral Sentiments Sinhala Translation
ජාතින් ගේ ධනය (සංක්ෂේප)
https://arunishapiro.files.wordpress.com/2017/04/condensed-wealth-of-nations-sinhala.pdf

I, Pencil by Leonard Read
මම, පැනසල
https://arunishapiro.files.wordpress.com/2015/10/e0b6b8e0b6b8-e0b6b4e0b790e0b6b1e0b78ae0b783e0b6bd.pdf

We the Living by Ayn Rand
අපි ජීවත් වන්නෝ  - අයින් රෑන්ඩ් 
https://arunishapiro.files.wordpress.com/2015/08/wetheliving1_2.pdf

Economics in One day -  Foundation for economic education
ආර්ථික විද්‍යාව එක් දවසෙන් 
https://arunishapiro.files.wordpress.com/2016/07/feeeconomics-in-one-day-sinhala.pdf

Economics of Freedom - Frédéric Bastiat
නිදහසේ අර්ත ශාස්ත්‍රය 
https://arunishapiro.files.wordpress.com/2015/07/the-economics-of-freedom-sinhala1.pdf

The Law - Frédéric Bastiat
නිතිය  - ෆ්‍රෙඩ්රික් බැස්ටියාට් 
https://arunishapiro.files.wordpress.com/2012/12/law-bastiat.pdf